instron UTM
บริการวิชาการ : งานบริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ หรือให้บริการเครื่องมือในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวัสดุ รวมทั้งการทำวิจัยของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา   ทั้งนี้ การให้บริการทางวิชาการจะดำเนินการโดยบุคลากรของภาควิชาฯ ตามที่หัวหน้าภาควิชาฯ ได้มอบหมายหรือได้อนุญาตให้ใช้เครื่องมือจากการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ โดยเครื่องมือที่ให้บริการทางวิชาการจะเป็นไปตามรายการเครื่องมือที่กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการไว้ในประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอนการขอรับบริการ ผู้ขอรับบริการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ผ่านช่องทางดังนี้ ส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ (ชั้น 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งเอกสารทางโทรสาร 034-241 708 ส่งเอกสารทาง E-mail : Matsesilpakorn@gmail.com หรือ Facebook : https://www.facebook.com/matsesu/ พร้อมติดต่อเรื่องตัวอย่างที่จะทำการวิเคราะห์และทดสอบ หรือใช้บริการเครื่องมือ ตัวอย่างเอกสารขอความอนุเคราะห์  ดาวน์โหลด  Word , PDF ภาควิชาฯ รับบริการวิชาการ ผู้ขอรับบริการรับผลการวิเคราะห์ ตัวอย่างคืน […]

Academic Service


รับสมัครภาคปลาย 64-01
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เข้าสู่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


ppt-01
ภาพบรรยากาศการจัดค่าย Petro Summer Camp 2018  โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เพื่อการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2561 คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

Petro Summer Camp 2018su-tcas 2561
รายละเอียดการรับสมัคร SU-TCAS 62 รอบ 3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 คลิ๊ก สมัครและอ่านรายละเอียดทั้ง 5 รอบ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คลิ๊ก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย คลิ๊ก      

การรับนักศึกษาใหม่ SU-TCAS ปีการศึกษา 2562


untitled-2-01
รับสมัครงาน 1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 1. MATSE สัญจร โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 2561)  

ข่าวประชาสัมพันธ์


fund-01-01
ทุนการศึกษาโครงการปกติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  พิจารณาจากค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชา เมื่อนับถึงภาคการศึกษาปลายในปีการศึกษาที่ผ่าน หากมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเป็นระดับที่ 1 จะได้รับทุนเรียนดี ทุนละ 10,000 บาท สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเป็นลำดับถัดไป จะได้รับทุนเรียนดี ทุนละ 5,000.00 บาท * หมายเหตุ กรณีไม่มีผู้ได้ 3.50 ขึ้นไป แต่ถ้ามีผลการเรียนเป็นอันดับที่ 1 และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป ได้รับเงินทุนละ 10,000.00 บาท ทุนการศึกษาโครงการเพิ่มพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พิจารณาจากค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชา เมื่อนับถึงภาคการศึกษาปลาย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 3.25 ขึ้นไป จะได้รับทุนเรียนดี ทุนละ 15,000 บาท หรือหากมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป จะได้รับทุนเรียนดี ทุนละ 30,000 […]

การให้ทุนการศึกษา