instron UTM
บริการวิชาการ : งานบริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ หรือให้บริการเครื่องมือในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวัสดุ รวมทั้งการทำวิจัยของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา   ทั้งนี้ การให้บริการทางวิชาการจะดำเนินการโดยบุคลากรของภาควิชาฯ ตามที่หัวหน้าภาควิชาฯ ได้มอบหมายหรือได้อนุญาตให้ใช้เครื่องมือจากการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ โดยเครื่องมือที่ให้บริการทางวิชาการจะเป็นไปตามรายการเครื่องมือที่กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการไว้ในประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอนการขอรับบริการ ผู้ขอรับบริการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ผ่านช่องทางดังนี้ ส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ (ชั้น 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งเอกสารทางโทรสาร 034-241 708 ส่งเอกสารทาง E-mail : Matsesilpakorn@gmail.com หรือ Facebook : https://www.facebook.com/matsesu/ พร้อมติดต่อเรื่องตัวอย่างที่จะทำการวิเคราะห์และทดสอบ หรือใช้บริการเครื่องมือ ตัวอย่างเอกสารขอความอนุเคราะห์  ดาวน์โหลด  Word , PDF ภาควิชาฯ รับบริการวิชาการ ผู้ขอรับบริการรับผลการวิเคราะห์ ตัวอย่างคืน […]

Academic Service


รับสมัคร 67-2-01
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 >>>รายละเอียดสาขา (Brochure) เข้าสู่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  Update : 6 January 2023

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


camp hub-02
ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี Stay Home Stay Safe อยู่บ้านก็ร่วมกิจกรรมค่ายออนไน์ได้ เข้าร่วมกิจกรรมเพียงวันเดียวก็ได้รับประกาศนียบัตรส่งให้ถึงบ้าน สำหรับค่ายออนไลน์นั้นน้องๆ จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ น้องจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 อีกทั้งประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ได้ สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/matsesu

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
untitled-2-01
 ข่าวประชาสัมพันธ์ – กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – ขอเชิญนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา ร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษฟรี! จาก G&E Center – ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking for Entrepreneur(จุดประกายความคิดมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ) – เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ : อบรมหลักสูตรข้อกำหนด ระบบการจัดการ ตามมาตรฐาน Quality Management System (ISO 9001:2015) – เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Best Practice ปีการศึกษา 2564 – เปิดรับสมัครโครงการพนักงานทุนเกียรตินิยม ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 – ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเพื่องานวิจัยที่สร้างสรรค์” […]

ข่าวประชาสัมพันธ์