การให้ทุนการศึกษา


ทุนการศึกษาโครงการปกติ

  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  พิจารณาจากค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชา เมื่อนับถึงภาคการศึกษาปลายในปีการศึกษาที่ผ่าน หากมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเป็นระดับที่ 1 จะได้รับทุนเรียนดี ทุนละ 10,000 บาท สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเป็นลำดับถัดไป จะได้รับทุนเรียนดี ทุนละ 5,000.00 บาท

* หมายเหตุ กรณีไม่มีผู้ได้ 3.50 ขึ้นไป แต่ถ้ามีผลการเรียนเป็นอันดับที่ 1 และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป ได้รับเงินทุนละ 10,000.00 บาท

ทุนการศึกษาโครงการเพิ่มพิเศษ

  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พิจารณาจากค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชา เมื่อนับถึงภาคการศึกษาปลาย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 3.25 ขึ้นไป จะได้รับทุนเรียนดี ทุนละ 15,000 บาท หรือหากมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป จะได้รับทุนเรียนดี ทุนละ 30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา”
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 พิจารณาจากค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชา ในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะ 3.25 ขึ้นไป จะได้รับทุนเรียนดี ทุนละ 15,000 บาท หรือหากมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป จะได้รับทุนเรียนดี ทุนละ 30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา