Rewards & Awards


 • ขอแสดงความยินดีกับนายพงศกร นุชนงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation หัวข้อเรื่อง “Thermal Processability Enhancement of PHBV Through Reactive Processing” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ และ รศ.ดร.มนัส แซ่ด่าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในงานประชุม “The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMART MAT 2020)” ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

pongsakorn1

pongsakorn2


 • ขอแสดงความยินดีกับนายพร้อมพล พวงประโคน และนายมนตรี อุดมฉวี นักศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง Gold Award ในงานประกวดนวัตกรรม จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไมยในพระราชูปถัมภ์ ในงาน AsianInvent Singapore (AiSG) 2020 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมี ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

start up

 

Asian 2020

ขอบคุณรูปภาพจาก Entrepreneurs Silpakorn และ asianinvent singapore 2020


 • ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิพัทธิ์ กองร้อยอยู่ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation หัวข้อเรื่อง “Cellulose/Oligo-Chitosan Hydrogel: Preparation and Water-Absorption Behavior” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในงานประชุม “The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020)” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13 – วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเทพมหานคร PACCON 2020-2

 • ขอแสดงความยินดี กับภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และคณาจารย์สังกัดภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลในโครงการมอบรางวัลด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

award2019

 


 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากโครงการ Start Up ได้รับรางวัลภายในงาน “อินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2019”รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (พ.ศ.2562) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม bio-plast mushroom bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้) สมาชิกภายในทีม คือ นายพร้อมพล พวงประโคน และนายมนตรี อุดมฉวี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  จัดโดย สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร
  innovation..

ขอบคุณรูปภาพจาก Startup Silpakorn


 • ขอแสดงความยินดีกับ นายมนตรี อุดมฉวี และนายพร้อมพล พวงประโคน นักศึกษาสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ทีม bio-plast mushroom bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (พ.ศ.2562) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีได้ผ่านไปแข่งรอบชิงชนะเลิศในเดือนตุลาคม 2562

innovation2019

ขอบคุณรูปภาพจาก TIA : Thailand Innovation Awards


 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิวัฒน์ ด่านแก้ว (ศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร (ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ และอาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ) พร้อมคณะวิจัยจากประเทศเดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา และประเทศบราซิล ที่ผลงานวิจัย เรื่อง “Highly porous Ce–W–TiO2 free-standing electrospun catalytic membranes for efficient de-NOx via ammonia selective catalytic reduction” ได้รับการคัดเลือกจากสำนักพิมพ์ RSC มาจัด “Themed collection: Environmental Science: Nano Recent HOT Articles”

eng hot article

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.energy.dtu.dk/


new award-1-01


 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย์ ที่ได้รับรางวัล “คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ลำดับที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร”

new award-niti1-01-01


 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ที่ได้รับรางวัลในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารย์ที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

new award-supakij-01


 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น ที่ได้รับรางวัลในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารย์ที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

new award-chanchai-01


 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อาชาไนย บัวศรี และ ผศ.ดร.วรดา หล่อยืนยง ที่ได้รับรางวัลในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารย์ที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

new award-VL-AB-01


 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรดา หล่อยืนยง ที่ได้รับรางวัลอีก 1 รางวัล ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารย์ที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

new award-vorada-01


 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อาชาไนย บัวศรี ที่ได้รับรางวัลอีก 1 รางวัล ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารย์ที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

new award-achanai-01


 • ขอแสดงความยินดีกับ นายขวัญชัย บวกสันเทียะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัล The 2nd Poster Presentation Award เรื่อง “Effect of Rotor Speed of Mixing and Blend Ratios on Properties of PBAT/NR Blends and PBAT/NR Vulcanizate” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ the 17th Asian Workshop on Polymer Processing 2018 (AWPP2018) ณ Chiang mai, Thailand ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2561

kwanchai1     kwanchai2


 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาดา กันติพงศ์พิพัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัล The 3rd Oral Presentation Award เรื่อง “Thermal and Mechanical Properties of Poly(lactic acid)/Pieapple Leaf Fibers/Silica Hybrid Composites” ในการประชุมวิชาการ  The 14th Eco-Energy and Material Science and Engineering Symposium (EMSES 2018) ณ Kyoto University, Japan ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2561

papada


 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation เรื่อง “Stability of Malayaite Pigments in High-ZnO Ceramic Glazes” ในการประชุมวิชาการ International Conference on Composite Materials Science and Technology (ICCMST 2018) ณ Chateau de Bangkok Hotel กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561

niti_iccmst-2018


 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตร ลาภโนนเขวา สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับมอบเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ยกย่องเป็นกรรมการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ 27 มกราคม 2561

somjit_lean


 • ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐดนัย วิชัยดิษฐ นายณัฐพล เมืองแก้ว นายพร้อมพล พวงประโคน และนายมนตรี อุดมฉวี ทีมอ้ายมาสี่คน (Four Men SU) นักศึกษาสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขัน “โครงการประกวดนวัตกรรม “Bioplastic Innovation Contest 2017” ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 จัดโดย บริษัท คอร์เบี้ยน (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในการประกวดครั้งนี้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานผ้ากันเปื้อนย่อยสลายได้จาก PLA ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือแปรรูปอาหาร ที่มีคุณประโยชน์ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

four man


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation Award เรื่อง “Preparation and Properties of Eucalyptus Sawdust Composites from Blend between biodegradable Poly(butylene succinate) and PET Recycle” ในการประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2017)  ณ GARDEN CLIFF RESORT & SPA, Pattaya, Thailand ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2560

ICAPMA


 • รางวัลจากการประชุมวิชาการใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 25601. 1.รางวัลผลงานวิจัยดีมาก เรื่อง “การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาจากฟางข้าวและขุยมะพร้าวเหลือทิ้งทางการเกษตร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ สุขแสน (สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ) นางสาวพัชราภรณ์ สาธุการ (ศิษย์เก่า) นายณัฐ คุณชมภู (ศิษย์เก่า) และ นางสาวดวงกมล แซ่ตั้ง (ศิษย์เก่า)
  2.รางวัลผลงานวิจัยดีมาก เรื่อง “การปรับแต่งช่วงการดูดกลืนแสงของวัสดุเพอร์รอฟสไกป์จากธาตุเฮไลด์ผสม CH3NH3Pb(I, Br, Cl)3 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีต้นทุนต่ำ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา หล่อยืนยง  (สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ) และ รศ.อาชาไนย บัวศรี (ศิษย์เก่าและอาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ)

Herb   Herb2


 • นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพัฒนานวัตกรรมเซรามิกรูปแบบใหม่ ด้านการพัฒนาเทคนิคผิวเคลือบ/เอฟเฟคบนหน้ากระเบื้อง จัดโดย บริษัท ทอเรซิด (ประเทศไทย) จำกัด (Torrecid) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
  1. รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “Crystal Bloom” สร้างสรรค์โดย นายชิษณุพงศ์ คำทราย นายเจตน์ จันทร์แก้ว และนางสาวสุขฤทัย ภูพิชิต
  2. รางวัลชมเชย ผลงาน “Graniti” สร้างสรรค์โดย นางสาวกรรภิรมย์ คล้ายบุญ และนายวีระศักดิ์ ปฐมทัศน์
  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ เป็นที่ปรึกษาการสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุ และใช้วัตถุดิบของบริษัทเป็นตัวหลักในการพัฒนา

Torrecid1   Torrecid2


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และศิษย์เก่าสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประเภทชมเชย ในการนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “สมบัติของฟิล์มโครงเลี้ยงเซลล์แบบเส้นใยจาก PCL/PLA สำหรับการนำไปใช้เป็นวัสดุปิดแผล” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

Nattawut


 • รางวัล Best Poster Presentation เรื่อง “In-situ fibrillation of LLDPE in PLA/LLDPE blend films: Effect on mechanical properties and thermal properties” โดย นายชัยวัฒน์ ทิพย์ภูวนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุในการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana กรุงเทพมหานคร

Paccon2017


 

 • รางวัลจากการประชุมวิชาการ The 13th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2016) ณ Centara Hotel & Convention Centre Udon Thani จังหวัดอุดรธานี วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2559
  1. รางวัล The 3rd Paper Award Smart Materials Session เรื่อง “Storage Time of Dried Orchids Coated with Biodegradable and Conventional Polymers” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ (สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ) นางสาวโสภิณ ใจบางยาง นางสาวปราณี จันทร์งาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ
  2. รางวัล The 3rd Oral Presentation Award เรื่อง “The Study of Pinari fiber Reinforced Natural Rubber: Characteristic of Pinari Fiber and effect of Treatment on Cure and Tensile Properties” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น (สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ) นายธนภูมิ วงศ์เที่ยง (ศิษย์เก่า) นายปรินทร จินตนาสิรินุรักษ์ (ศิษย์เก่า)  และ นายภานุพงศ์ ประเสริฐสุข (ศิษย์เก่า)

Paccon2016-1Paccon2016-2

 

 

 

 

 

 

 

 


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง “ดอกผลึกผลิพรั่งพรู” (The Burst of the Crystals) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน 27th International Invention & Innovation Exhibition” (ITEX’16) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2559จากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ได้รับสองรางวัล คือ Gold Award และ Special Prize จาก Association of Polish Inventors and Rationalizer ประเทศโปแลนด์ โดยผลงานสร้างสรรค์นี้เป็นผลมาจากการทำวิจัยในเรื่อง เคลือบผลึก (Crystalline Glaze) ของ ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ส่วนหนึ่งของงานวิจัยเกิดจากผลจากโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน วช. ปี 2557 (ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา) และแนวคิดในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์จากท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ) ที่จัดแสดงที่มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2557 รวมถึงการเรียนรู้แนวทางงานศิลป์จาก ผศ.ศุภกา ปาลเปรมการไปจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณหลักจากภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และค่าจัดแสดงจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานที่จัดแสดงได้ถูกร่วมสร้างสรรค์โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี

Crystalline Glaze1   Crystalline Glaze2


 • รางวัลจากการประชุมวิชาการ The 12th ECO-ENERGY AND MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING SYMPOSIUM (EMSES 2015) ณ Peace Laguna resort & spa, Ao nang, Krabi
  1. รางวัล the Best Paper Award in Material Technology เรื่อง “Effect of PCL and compatibility contents on the morphology, crystallization and mechanical properties of PLA/PCL blends” โดย นางสาวสุนันทา วชิรหัตถพงศ์ (นศ. ป.โท สาขาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น (อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ) และ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงฤทธิ์ สมบัติสมภพ
  2. รางวัล the 2nd Place Presentation Award เรื่อง “A Study of Shelf-life of Commercial Bioplastics in Real Weather Condition” โดย นายธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส แซ่ด่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ (อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
  3. รางวัล THE 2nd PLACE PAPER AWARD IN MATERIAL TECHNOLOGY เรื่อง “Flower-like ZrO2 thin Film by Electrostatic Spray Deposition for Alcohol Sensor Application” โดย นางสาวกมลเพชร พ่วงจั่น (นศ. ป.เอก สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (นานาชาติ)) รองศาสตราจารย์ มาณพ ปานะโปย (ศิษย์เก่า และอาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร (ศิษย์เก่าและอาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ)

chanchai   supakij   bussarin


 • อาจารย์ ดร.นฤทธิ์ ตรีอำนรรค อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ พร้อมด้วย นางสาวปัญชลี บัวราช (ศิษย์เก่า) นางสาวภัทรวดี แสงสว่าง (ศิษย์เก่า) นายอัทธวุฒิ โนใหม่ (ศิษย์เก่า) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์ ได้รับรางวัล 2nd PLACE POSTER AWARD เรื่อง “Dielectric and Ferroelectric Properties of Lead Free Barium Titanate Bismuth Zinc Zirconate Perovskite Ceramics Synthesized with Amorphous Zirconium Oxide” ในการประชุมวิชาการ The 10th Asian Meeting on Electroceramics (AMEC-2016) ณ GIS TAIPEI TECH Convention center, TAIPEI ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2559

narit2


 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) วันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ืniti


 • รางวัลจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th Rajamangala University of Technology International Conference (6th RMUTIC) ในหัวข้อเรื่อง “Green Innovation for a Better Life” ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
 1. รางวัล Excellence Paper Award เรื่อง “Physical and Mechanical Properties of Thermoplastic Elastomer and Thermoplastic Vulcanizate of Poly (Butylene Succinate) / Acrylonitrile Butadiene Rubber” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส, นายณัฐชนน ยะตา (นักศึกษา), กาญจนา เกษมทรัพย์สำราญ (นักศึกษา) , และนายภานุวัฒน์ บุญตาท้าว (นักศึกษา)
 2. รางวัล Best Paper Award เรื่อง “Morphology and Mechanical Properties of Poly (lactic acid) / Poly (propylene carbonate) Blend” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส, ปาริสา ศิริพันธุ์ (นักศึกษา), ปราณดา ศักดาพ่วงผาด (นักศึกษา), สิทธิเดช บุญสนอง (นักศึกษา)
 3. รางวัล Good Paper Award เรื่อง “Toughening of Poly (lactic acid) by using Hydroxylated Natural Rubber” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส, อิษฎา สุวรรณ์ (นักศึกษา), ธีรัตน์ ลือวานิช (นักศึกษา), วีรากร สุธาบัณฑิตพงศ์ (นักศึกษา)

รางวัล อ.วันชัย 1

รางวัล อ.วันชัย 2                    รางวัล อ.วันชัย 3

 


 • พิธีเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์และหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และพิธีเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555

award2014-2


 • รางวัลจากการประชุมวิชาการ The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand-MST 31 (การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31) เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2557

(1) รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) เรื่อง “The Green Synthesis of Reduced Graphene Oxide-Based Materials” – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรดา หล่อยืนยง – นาย วันชัย บุญชมภู (ศิษย์เก่าสาขาวัสดุฯ) – นางสาว จารุวรรณ เจริญสุข (สาขาวัสดุฯ ปี 5) – นางสาว รชยา จารุพงษ์ทวิช (สาขาวัสดุฯ ปี 4) – นางสาว เอมิกา อู้สกุลวัฒนา (สาขาวัสดุฯ ปี 4) – นางสาว นีรนารถ บุญเนียม (สาขาวัสดุฯ ปี 4) – นางสาว ณัฐวดี จิตตเกษม (สาขาวัสดุฯ ปี 4) – นางสาว ศศิธร พรมดี (สาขาวัสดุฯ ปี 4) – รองศาสตราจารย์ อาชาไนย บัวศรี (อาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)(2) รางวัลที่ 3 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) เรื่อง “Effect of PEG Addition on the Formation of ZnO Nano-structures Synthesized by Microwave Heating” – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์ สุขแสน – นางสาว อนุตรา เขียวพิมล (สาขาวัสดุฯ ปี 4) – นางสาว ปิยะวรรณ ดีเนียม (สาขาวัสดุฯ ปี 4) – นางสาว ภาณุมาศ บุญคุ้ม (สาขาวัสดุฯ ปี 4)(3) รางวัลที่ 3 การประกวดภาพถ่ายจุลทรรศน์ เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy: SEM) ด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ภาพ “Bird Nest” – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรดา หล่อยืนยง – รองศาสตราจารย์ อาชาไนย บัวศรี (อาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)(4) รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายจุลทรรศน์ เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy: SEM) ด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ภาพ “Nano Lotus Leaf” – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรดา หล่อยืนยง – รองศาสตราจารย์ อาชาไนย บัวศรี (อาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)(5) รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายจุลทรรศน์ เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy: SEM) ด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ภาพ “Aluminum Borate Nano-whiskers” – ชนัญชิดา เทพเทียนชัย (สาขาวัสดุฯ ปี 4)

mst31


 • รางวัลชมเชยความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 จากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมบัติการย่อยสลายด้วยแสงของไบโอคอมโพสิตโดยใช้อนุภาคนาโนของไททาเนียมไดออกไซด์” โดย รองศาสตราจารย์ อาชาไนย บัวศรี (ศิษย์เก่า และอาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา หล่อยืนยง (อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ) นางสาวเมตตา วรฉัตร, นางสาวรพีพรรณ กาญจนประดิษฐ์ และนางสาวสิริกานต์ ใบบัว (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

อาชาไนย

 


 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ สุขแสน อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ ที่ได้รับรางวัล Best paper award สำหรับ Professional (อาจารย์หรือนักวิจัย) และเช็คเงิน 20,000.00 บาท จากบริษัท Thai Parkerizing จำกัด ผู้นำทางด้าน Surface treatment และ heat treatment จากประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 “The 7th Thailand Metallurgy Conference” ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ Peace Laguna Resort and Spa, Ao Nang Beach, Krabi

TMECTC7 Pat-2


 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “1st International Conference on the Science & Engineering of Materials 2013 (ICoSEM 2013)” ในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2556 ณ Sunway Putra Hotel, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย

Malaya-niti


 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาศิริ โกศลกิจวงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ ที่ได้รับรางวัล Bronze Poster Presentation Award ในการประชุมวิชาการ The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

มาศิริ


 

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเมตตา วรฉัตร นางสาวรพีพรรณ กาญจนประดิษฐ์ นางสาวสิริกานต์ ใบบัว (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี (อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ และศิษย์เก่า) อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ (อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ และศิษย์เก่า) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา หล่อยืนยง (อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ในการปรับปรุงสมบัติการย่อยสลายของพลาสติกชนิดพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตภายใต้การฉายแสงและรังสียูวี” เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2556

อ.อาชาไนย2


 • รางวัลจากการประชุมวิชาการ The 30th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2556

(1) รางวัล Second Prize จากผลงานวิจัยเรื่อง “Whisker Based Glass-Ceramics for Machinable Material Applications” โดย นายพิศุทธิ์ ประเสริฐเจริญสุข นายนิมิต ปัทมวิทยานิมิต นางสาวจิราภรณ์ ดำเนินสวัสดิ์ (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ สุขแสน อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ

(2) รางวัล Honorable Prize จากผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of Aluminium Dopant on Morphology of ZnO Nanocrystals Synthesized by Microwave Heating Method” โดย นางสาวกนกพร โพธารินทร์ (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ สุขแสน อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ

(3) รางวัล Third Prize จากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอน Giant Causeway โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ สุขแสน อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ


 • ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร พงศ์ธนายุต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ ที่ได้รับรางวัล The Most Popular Poster Presentation ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556

 • รางวัลจากการประชุมวิชาการ The 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium ระหว่างวันที่5-8 ธันวาคม 2555

(1) รางวัล The Best Paper Award of Nanotechnology and Material Technology Session จากผลงานวิจัยเรื่อง “Thermal and Mechanical Properties of Biodegradable Polyester/Silica Nanocomposites” โดย นางสาวรัตติกาล ขันธ์เครือ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ

(2) รางวัล The Best Paper Award of New Technology Session จากผลงานวิจัยเรื่อง “Moisture Absorption and Fertilizer Release of Poly(Butylene Succinate) Blended with Fertilizer Loaded Superabsorbent Polymer for Using in Agriculture Application” โดย นางสาวเมธิณี ศรีอักขรกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ

(3) รางวัล The 2nd Poster Presentation Award จากผลงานวิจัยเรื่อง “Physio-Chemical Properties of Surface Modification of Silica Based on Rice Husk Ash Sources” โดย นางสาวภูริชญา วิวัฒน์กาญจนา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ และอาจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ

(4) รางวัล The 3rd Poster Presentation Award จากผลงานวิจัยเรื่อง “Investigation of Si-Gel-NR Interaction in Si-Gel/NR Vulcanizate Using Dynamic Mechanical Thermal Analysis” โดย นางสาวรัตติญา รอดสันเทียะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ

mset10     เมธิณี


 • ขอแสดงความยินดีกับ นายการุณย์ พลีรัมย์ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร (อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ และศิษย์เก่า) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย (อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ และศิษย์เก่า) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554

real 1    real 4


 • ขอแสดงความยินดีกับนายศักย์กฤษณ์ สุจีรกุลไกร นักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัล 3rd Score of Engineering Student Talent Award : Rajamangala University of Technology Thanyaburi เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจกิตาน์  แก้วพารา นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี แบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ ที่ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร (อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ และศิษย์เก่า) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ  ปานะโปย (อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ และศิษย์เก่า) ที่ได้รับโล่รางวัล Design Excellence Award 2010 จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553

มาณพ2     มาณพ1


 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการฯ ที่ได้รับรางวัล Best Presentation Award จาก Obaku Plaza, Kyoto University, Japan เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553DSCF9036