Determination Vision and Mission


ปณิธาน (Determination)

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ มีปณิธานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในบริบทแห่งวิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการดังนี้ :

 1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้จริง
 2. ทำการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และงานวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสนองความต้องการของชุมชน
 3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาควิชาฯ กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาควิชาชีพต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
 4. พัฒนาภูมิปัญญาและจริยธรรมอันดีงามให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม และมีบุคลิกภาพแบบพหุมิติ (Multidimensional Personality)
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่รักในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision)

 1. มุ่งมั่นเป็นภาควิชาที่มีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคม และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
 2. มุ่งสู่ความเป็นภาควิชาวิจัย
 3. มุ่งก้าวเป็นภาควิชาแห่งการเรียนรู้
 4. มุ่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการวิจัย
 5. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และรายได้ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส รวมทั้งให้ประชาคม มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการองค์กร
 6. มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 พันธกิจ (Mission)

1. พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ตลอดจนใช้หลักสูตรแบบพหุวิทยาการ ซึ่งสามารถผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่นับวันจะมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น

ระดับปริญญาบัณฑิต

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (ชื่อเดิมสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี)

 ระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
  (หลักสูตรนานาชาติ)

2. พันธกิจด้านการวิจัย  ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่  และงานวิจัยพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ชุมชน และประเทศชาติได้ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาในลักษณะพหุสาขา โดยอาศัยจุดเด่นที่ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาปฏิบัติงานในภาควิชาฯ เดียวกันและมีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาควิชาชีพต่างๆ ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตก และของประเทศให้ดีขึ้น ตามศักยภาพของภาควิชาฯ

4. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของภาควิชาฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. พันธกิจด้านบริหารจัดการและการจัดให้มีการประกันคุณภาพองค์กร โดยปรับองค์กรให้มีความทันสมัย กระทัดรัด ประหยัด มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส พร้อมจัดให้มีการประกันคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

6. พันธกิจด้านการปรับปรุงและพัฒนา ด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงด้านกายภาพ ภูมิทัศน์บริเวณอาคารชั้น 7, 8 และ 9 ของคณะฯ ให้น่าอยู่ น่าศึกษา สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย